پروژه های در حال اجرا توسط آسانسور و پله برقی رازی

پروژه های در حال اجرا توسط آسانسور و پله برقی رازی به شرح زیر می باشد:

# نام محل نوع آسانسور تعداد/دستگاه ظرفیت(kg) سرعت(ms) توقف
1 مهندس نجاتی تهران گیرلس برانکاردبر 2 1000 1.6 17
2 شرکت بازرگانی مسکن تهران کششی 2 300-600 1 6
3 شرکت بازرگانی حامی ایرانیان تهران گیرلس 1 600 1 9
4 مجتمع اقامتی سیراف - پتروشیمی زاگرس عسلویه- منطقه ویژه اقتضصادی انرژی پارس جنوبی کششی - روملس - گیرلس 9 375-900 1- 1.6 2 - 5
5 پتروشیمی خارک خارک کششی - مسافربر 2 600 1 3
6 کلینیک ویژه-دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج کششی - برانکاردبر-مسافربر 2 975-1125 1 5
7 دانشگاه تربیت دبیر- خوابگاه حافظ تهران کششی - مسافربر 2 300-450 1 7
8 پتروشیمی کاویان عسلویه هیدرولیک-روملس 10 630-1000 0.5-1 8-10
9 مهندس موسوی تهران کششی - برانکاردبر-مسافربر 4 600-750-975 1 11
10 مهندس جباریان پلور هیدرولیک 1 450 0.5 3
11 مهندس عطاران تهران کششی 1 450 1 4
12 برج باغ اقدسیه - کاشالوت تهران کششی - روملس 2 975 2 17
13 مهندس عابدین نژاد تهران هیدرولیک-باربر 1 3000 کیلوگرم 0.5 2
14 مهندس رحیمی تهران کششی - مسافربر 2 675 - 975 1 13