پروژه های در حال اجرا توسط آسانسور و پله برقی رازی

پروژه های در حال اجرا توسط آسانسور و پله برقی رازی به شرح زیر می باشد:

# نام محل نوع آسانسور تعداد/دستگاه ظرفیت(kg) سرعت(ms) توقف
1 بیمارستان شهریار تهران گیرلس - برانکاردبر 1 1000 1.6 8
2 آقای مهندس شفیعی تهران گیربکس 1 600 1 8
3 مهندس نجاتی تهران گیرلس برانکاردبر 2 1000 1.6 17
4 مهندس نجاتی تهران گیرلس 3 600 1.6 11
5 شرکت بازرگانی مسکن تهران کششی 2 300-600 1 6
6 مهندس محمدی تهران هیدرولیک- مونشارژ - مسافربر 4 150-375-300 0.3-0.5 3-4
7 شرکت بازرگانی حامی ایرانیان تهران گیرلس 1 600 1 9
8 بیمارستان بهارلو تهران گیرلس - تخت بر 1 1600 1 3
9 مجتمع اقامتی سیراف - پتروشیمی زاگرس عسلویه- منطقه ویژه اقتضصادی انرژی پارس جنوبی کششی - روملس - گیرلس 9 375-900 1- 1.6 2 - 5
10 مجتمع اقامتی گل نرگس - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران رامسر کششی- گیرلس 7 600 1 6
11 ساختمان مرکز تجارت جهانی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران- شهر آفتاب کششی - گیرلس- روملس 4 600-100 1 5-6