خدمات آسانسور در غرب تهران

۹ ماه پیش

خدمات و نگهداری و سرویس آسانسور در غرب تهران شامل:

سیستم اتصال کابین

*سقف کابین /وزنه های تعادل

*گیره سیم بکسل

*هواکش ها 

*آسانسور های کششی روملس/کیفیت ریل

*روغنی وزنه تعادل کابین

*کشش کابل

 

سیستم روشنایی و تماس اظطراری در کابین

*سیستم روشنایی در کابین همیشه تضمین میکند که نور مداوم کافی برای کاربران فراهم کند

*برسی سلامت زنگ هشدار و اینترکام

*برسی شیار های راهنمای درب کابین و فاصله درب ها

 

کیفیت عملکرد سیستم درب 

برای اطمینان ار ایمنی کاربر باید مورد های زیر به طور منظم برسی شود

*پنل

*درب

*قفل درب

 

حرکت آسانسور

*کیفیت عملیاتی سیستم آسانسور

*کیفیت سیستم نحات

*سرعت توقف و حرکت آسانسور