سرویس و نگهداری آسانسور در غرب تهران

۱ سال پیش

سرویس و نگهداری در غرب تهران

۱ – كنترل كابين شامل :

۱ – ۱ : كنترل چراغ هاي روشنايي داخل كابين (تعويض در صورت خرابي)
۱ – ۲ : كنترل فن كابين (تعويض يا تعمير در صورت خرابي)
۱ – ۳ : كنترل صحت عملكرد كليد و زنگ هشدار كابين (تعويض يا تعمير در صورت خرابي)
۱ – ۴ : كنترل صحت عملكرد كليه شستي هاي داخل كابين (تعويض يا تعمير در صورت خرابي)
۱ – ۵ : كنترل اتصال صحيح دستگيره ايمني داخل كابين (محكم نمودن اتصال در صورت وجود لقي
۱ – ۶ : كنترل نصب پلاك ظرفيت و هشدار هاي امنيتي در داخل كابين (نصب در صورت عدم وجود)
۱ – ۷ : كنترل اتصال صحيح و ايمن آيينه ي داخل كابين و اطمينان از عدم ترك يا شكستگي (هماهنگي با مدير ساختمان جهت اصلاح در صورت وجود نقص)
۱ – ۸ : كنترل درايو درب كابين (تنظيم و رگلاژ در صورت نياز)
۱ – ۹ : كنترل سيستم موزيك و اعلام طبقات
۱ – ۱۰ : كنترل نمايشگر داخل كابين\

۲ : كنترل درب و ملخقات آسانسور در طبقات (در هاي لولايي و تمام اتوماتيك) :

۲ – ۱ : كنترل ديكتاتور و قفل ايمني درب آسانسور در تمام طبقات (رگلاژ در صورت نياز و تعويض در صورتي خرابي)
۲ – ۲ : كنترل لول كابين در طبقات ، توفق كابين به صورت هم سطح طبقات (تنظيم در صورت نياز)
۲ – ۳ : بازديد مگنت در بازكن
۲ – ۴ : بازديد فنر درب ها
۲ – ۵ : بازديد كفشك هاي زير در
۲ – ۶ : بازديد موتور و مكانيزم سردر
۲ – ۷ : كنترل شستي هاي احضار كابين

۳ : كنترل قسمت فوقاني كابين آسانسور :

۳ – ۱ : كنترل اتصال صحيح و ايمن سيم هاي بكسل به كابين و قاب وزنه و بازديد كرپي ها و سربكسل ها
۳ – ۲ : كنترل اتصال صحيح سيم بكسل گاورنر به كابين
۳ – ۳ : كنترل اتصال صحيح و ايمن تراول كابل
۳ – ۴ : كنترل سطح روغن هاي روي كابين
۳ – ۵ : كنترل ترمز اضطراري كابين (پاراشوت)
۳ – ۶ : كنترل كليه كفشك هاي كابين و وزنه و رگلاژ در صورت نياز جهت حركت نرم تر و يكنواخت تر كابين
۳ – ۷ : كنترل ريل هاي آسانسور و عدم وجود ترك و شكستكي در جوش ها و اتصالات و عدم وجود لرزش غير عادي و اضافه
۳ – ۸ : بررسي جعبه ريويزيون (ريويژن) Revision و كنترل كليد ها ، ترمينال ها و اتصالات
۳ – ۹ : بازديد كليه آهنربا ها و سنسور آهنرباي كابين و سنسور دور انداز و توقف
۳ – ۱۰ : بررسي يوك كابين و كنترل كليه پيچ و مهره ها و اتصالات و آچار كشي آنها