تاسیس شعبه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی در استان گلستان

۷ سال پیش

طی جلسه ای که در مورخ ۹۵/۰۲/۲۲ که با حضور آقای مهندس محمدرضا زهره وندی ریاست محترم سندیکا، آقای مهندس ایرج نیازی نائب رئیس سندیکا و آقای نادر الهی بازرس سندیکا و جناب آقای مسعود عرفانی نماینده محترم اتاق بازرگانی استان گلستان و مدیران شرکتهای آسانسور، جهت انتخابات و ایجاد شعبه در استان گلستان تشکیل گردید، هیئت مدیره منتخب به شرح زیر انتخاب گردیدند:

  • ۱- سید یاسر حسینی
  • ۲- مرتضی شفیعی
  • ۳- دانیال لطفعلی نژاد
  • ۴- مهدی طبسی
  • ۵- علی سپهری
آقای میثم تجری و سرکار خانم زهرا جعفری به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین آقای محمد مهدی عباسی به عنوان بازرس اصلی و اقای محمدنظر عوض زاده فنوجی به عنوان بازرس علی البدل منتخب شدند.