ماجرای گرفتار شدن مولایی جودوکار ایرانی در آسانسور دهکده بازی های المپیک

۶ سال پیش

نماینده المپیکی تیم ملی جودو گفت: حدود ٢٠ دقیقه در آسانسور فریاد می‌زدم که در نهایت خدمه ساختمان به همراه تعدادی از ورزشکاران کشور گینه من را از داخل این آسانسور خارج کردند.