گواهینامه ها و رضایت نامه ها

گواهینامه ها

شرکت آسانسور رازی با سابقه بیش از پنج دهه فعالیت در ارتباط با فروش، نصب و پشتیبانی فنی و خدماتی انواع آسانسور با کاربری های مختلف فعالیت مستمر داشته و در مدت فعالیت خود تعداد زیادی آسانسور در انواع مختلف و ساختمانهای با کاربری های متعدد اجراء نموده است بطوریکه در راستای فعالیت خود موفق به کسب گواهینامه ها و certificate های مختلف بشرح ذیل گردیده است:


رضایت نامه ها

شرکت آسانسور رازی با سابقه بیش از پنج دهه فعالیت در ارتباط با فروش، نصب و پشتیبانی فنی و خدماتی انواع آسانسور با کاربری های مختلف فعالیت مستمر داشته و در مدت فعالیت خود تعداد زیادی آسانسور در انواع مختلف و ساختمانهای با کاربری های متعدد اجراء نموده است بطوریکه در راستای فعالیت خود موفق به کسب چندین رضایت نامه از کارفرمایان محترم بشرح ذیل گردیده است