پروژه های بخش دولتی آسانسور و پله برقی رازی

نمایش 10 تصویر از پروژه های شرکت آسانسور و پله برقی رازی به صورت تصادفی

پروژه های بخش دولتی شرکت آسانسور و پله برقی رازی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

# مکان پروژه
1 آذران تبریز 7 دستگاه آسانسور 8 نفره 10 توقف
2 آذران تبریز 6 دستگاه آسانسور 13 نفره 10 توقف
3 بام چالوس 2 دستگاه آسانسور 8 نفره 18 توقف
4 بام چالوس 2 دستگاه آسانسور 12 نفره 18 توقف
5 بانک تجارت تهران 1 دستگاه آسانسور 13 نفره 12 توقف
6 بانک تجارت تهران 1 دستگاه آسانسور 8 نفره 12 توقف
7 بیمارستان بوکان آذربایجان غربی 2 دستگاه آسانسور 21 نفره 2 توقف
8 بیمارستان سینا اراک 1 دستگاه آسانسور 10 نفره 9 توقف
9 بیمارستان سینا اراک 2 دستگاه آسانسور 21 نفره 8 توقف
10 بیمارستان سینا اراک 2 دستگاه آسانسور 13 نفره 8 توقف
11 بیمارستان سینا اراک 1 دستگاه آسانسور 8 نفره 8 توقف
12 بیمارستان علامه بهلول گنابادی 2 دستگاه آسانسور 21 نفره 6 توقف
13 بیمارستان علامه بهلول گنابادی 2 دستگاه آسانسور 10 نفره 7 توقف
14 بیمارستان علامه بهلول گنابادی 2 دستگاه آسانسور 21 نفره 7 توقف
15 بیمارستان علامه بهلول گنابادی 1 دستگاه هیدرولیک 21 نفره 2 توقف
16 بیمارستان علامه بهلول گنابادی 1 دستگاه مونشارژ با ظرفیت 200 کیلوگرم و در 6طبقه با 3 توقف
17 بیمارستان نهاوند همدان 2 دستگاه آسانسور 26 نفره 4 توقف
18 بیمارستان نهاوند همدان 2 دستگاه آسانسور 10 نفره 4 توقف
19 پروژه بیمارستان سیرجان 3 دستگاه آسانسور 21 نفره 5 توقف
20 پروژه بیمارستان سیرجان 2 دستگاه آسانسور 10 نفره 5 توقف
21 پروژه بیمارستان سیرجان 2 دستگاه مونشارژ با ظرفیت 150 کیلوگرم 4 توقف
22 پروژه بیمارستان سیرجان 1 دستگاه مونشارژ با ظرفیت 150 کیلوگرم 2 توقف
23 پروژه بیمارستان شهید رجائی کرج 1 دستگاه آسانسور 8 نفره 5 توقف
24 پروژه بیمارستان شهید رجائی کرج 3 دستگاه آسانسور تخت بر 21 نفره 5 توقف
25 پروژه بیمارستان فردوس مشهد 2 دستگاه آسانسور 21 نفره 6 توقف
26 پروژه بیمارستان فردوس مشهد 2 دستگاه آسانسور 8 نفره 6 توقف
27 پروژه شرکت بهنوش 1 دستگاه آسانسور هیدرولیک 10 نفره 2 توقف
28 پونک زنجان 3 دستگاه آسانسور 13 نفره 10 توقف
29 پونک زنجان 3 دستگاه آسانسور 8 نفره 10 توقف
30 دانشگاه تربیت مدرس تهران 2 دستگاه آسانسور 13 نفره 12 توقف
31 دانشگاه تربیت مدرس تهران 1 دستگاه آسانسور 16 نفره 12 نوقف
32 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 دستگاه آسانسور 8 نفره 5 توقف
33 شهرک پردیس 68 دستگاه آسانسور 6 نفره 10 توقف
34 شهرک پردیس 20 دستگاه آسانسور 6 نفره 10 توقف
35 غدیر سپاه 2 دستگاه آسانسور 13 نفره 21 توقف
36 غدیر سپاه 2 دستگاه آسانسور 10 نفره 21 توقف
37 غدیر سپاه 2 دستگاه آسانسور 8 نفره 21 توقف
38 فرهنگ تهران 2 دستگاه آسانسور 8 نفره 12 توقف
39 فرهنگ تهران 1 دستگاه آسانسور 6 نفره 11 توقف
40 کوثرسپاه 16 دستگاه آسانسور 8 نفره 9 توقف